Algemene voorwaarden

LEXIK

Kruiwiel 15

4191 TJ Geldermalsen

1. ALGEMEEN

a. Deze voorwaarden hebben betrekking tot de dienstverlening van Tolk en Vertaalbureau LEXIK.

b. De voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van LEXIK.

Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en een onlosmakelijk deel vormen van overeenkomsten die door LEXIK zijn aangegaan. Mocht de opdrachtgever de voorwaarden niet meer in zijn bezit hebben, dan worden deze op aanvraag kosteloos toegezonden.

b. Inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

c. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als LEXIK hier schriftelijk mee akkoord is gegaan.

d. Als bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van bepalingen in de overeenkomst wordt dit schriftelijk vastgelegd en prevaleren de bepalingen in de betreffende overeenkomst.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

a. Alle door ons verstrekte prijzen in circulaires, prijscouranten en op e-mail. zijn vrijblijvend. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden 30 dagen na offertedatum.

b. Wij hebben het recht vergissingen, waaronder type- en schrijffouten in prijslijsten, aanbiedingen, offertes en rekeningen te corrigeren, door aan te tonen dat de genoemde prijzen en/of condities in belangrijke mate afwijken van prijzen en/of condities die wij normaliter hanteren.

3. PRIJZEN EN TARIEVEN

a. De overeengekomen prijzen en tarieven zijn ex. BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

b. Voor vertalingen wordt een bedrag per woord, karakter, of bladzijde berekend, voor tolken en lesuren een uurtarief. Dit alles volgens overeenkomst.

c. Per offerte door ons opgegeven en door opdrachtgever geaccepteerde prijzen en tarieven zijn voor beide partijen bindend, onder voorbehoud van art.2b.

d. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de goede uitvoering noodzakelijk blijkt de werkzaamheden aan te passen en daardoor extra kosten te maken dan wordt de dienstverlening in overleg met opdrachtgever aangepast en het meerwerk in rekening gebracht.

4. DIENSTVERLENING

a LEXIK levert diensten op het gebied van tolken en vertalen in de talen FARSI en DARI in het Nederlands en visa versa.

Ook worden teksten in deze talen verzorgd voor PR- of commerciële teksten.

Daarnaast wordt dienstverlening aangeboden als docent voor personen die de Nederlandse taal willen leren, zowel individueel als klassikaal.

b. Indien de overeenkomst betrekking heeft op periodieke of anderszins regelmatige dienstverlening kan de overeenkomst voor contractueel vastgelegde duur aangegaan worden.

c. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren per aangetekende brief ten minste 1 maand vóór de einddatum.

d. Als er niet opgezegd is conform punt c. dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode. Tussentijdse opzegging door opdrachtgever is niet toegestaan.

e. LEXIK behoudt zich het recht voor derden in te schakelen voor het uitvoeren van werkzaamheden zonder toestemming van de opdrachtgever. LEXIK is verantwoordelijk voor kwaliteit en uitvoering.

f. Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat wij, bijvoorbeeld na inzage van een te vertalen tekst of kennisname van overige opdrachten, het recht hebben, de opdracht alsnog binnen redelijke termijn, zonder schadevergoeding, terug te geven zie ook 4.g.

g. Dubbelzinnigheid van te vertalen teksten ontheft ons van iedere aansprakelijkheid evenals verkeerde informatie van de opdrachtgever.

h. Alle opdrachten worden door LEXIK met de grootste zorg behandeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de privacy van de opdrachtgever en bescherming van de identiteit zowel bij vertalingen als tolk werkzaamheden.

5. FACTURATIE EN BETALING

a. Voor facturatie en betaling gelden de onderstaande regels, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. LEXIK factureert vóór aanvang van de werkzaamheden tenzij dit schriftelijk anders wordt geregeld.

c. Als LEXIK de opdrachtgever voorafgaande aan de werkzaamheden een factuur stuurt is de basis daarvan de inschatting van de kosten van de dienstverlening die volgens de gesloten overeenkomst moet worden verricht. Indien na afloop blijkt dat er meer, of aanvullende diensten nodig waren, voor een goede uitvoering van de overeenkomst wordt daarvoor na afloop een factuur gestuurd.

d. Als de opdrachtgever bij voorafgaande facturatie niet op tijd betaalt dan heeft LEXIK het recht om, naar eigen keuze, de overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van LEXIK ten aanzien van de overeenkomst. Kosten die door LEXIK gemaakt zijn in de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst zullen worden doorberekend aan opdrachtgever, evenals mogelijke voortvloeiende schade.

e. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.

f. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder aanmaning, in gebreke en zal na de 30 ste dag na factuurdatum 1,5% rente per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd zijn.

Indien LEXIK een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten, daaronder alle kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,--.

g. Eventuele op- of aanmerkingen op de factuur dienen binnen 8(acht) dagen na de factuurdatum schriftelijk aan LEXIK te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn vervalt dit recht. Het maken van op- of aanmerkingen schort de betalingsverplichting niet op.

h. LEXIK behoudt zich het recht voor tot zekerheidstelling, bankgarantie en/of een betalingsvoorschot of tussentijdse betaling. Bij gebreke kan LEXIK de dienstverlening opschorten zonder dat zij daarbij in verzuim is.

i. Vertalingen worden door ons 1 jaar bewaard. Het is mogelijk binnen die periode een duplicaat van een vertaling aan te vragen waarbij 35% van de oorspronkelijke kosten in rekening worden gebracht.

6. AUTEURSRECHTEN

a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders in overeengekomen behouden wij het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op door ons vervaardigde vertalingen en andere teksten, zolang deze opdrachten niet volledig zijn betaald.

b. Opdrachtgever vrijwaart ons volledig tegen aanspraken van derden op eventuele inbreuk op auteursrechten als gevolg van door ons voor opdrachtgever gedane vertalingen, teksten, correcties etc.

7. SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

a. LEXIK is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, maar gaat nooit het bedrag te boven dat door de verzekering of toeleverancier gedekt wordt.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.

b. Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder wat hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.

c. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade, dit per aangetekend schrijven aan ons heeft gemeld.

d. Wij zijn in geen geval aansprakelijk indien opdrachtgever gebrekkige en/of foutieve informatie geeft, het opgeven van overheidsmaatregelen en beperkingen daarin uitdrukkelijk begrepen.

e. Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door LEXIK geleverde diensten, inclusief vertaalfouten, zijn wij niet aansprakelijk.

8. ANNULERING

a. Als opdrachtgever in de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de datum van feitelijke uitvoering aan

LEXIK meedeelt dat aan de feitelijke uitvoering geen gevolg zal worden gegeven om wat voor reden dan ook dient opdrachtgever de kosten die door LEXIK gemaakt zijn ter voorbereiding van de werkzaamheden en kosten die voortvloeien uit de annulering, met name de kosten die door LEXIK betaald moeten worden aan ingeschakelde derden zowel voor personeelskosten als te gebruiken zaken.

b. De in 8.a. genoemde kosten bedragen ten minste 30% van het te verwachte factuurbedrag van de geannuleerde overeenkomst. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Zie 5.a.

9. OVERMACHT

a. Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij, naar onze keuze, onze contractuele verplichtingen niet hoeven na te komen en de overeenkomst kunnen ontbinden, of de nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever.

b. Als overmacht wordt ondermeer beschouwd: wanprestatie door slechte- of onjuiste informatie door opdrachtgever, belemmerende maatregelen door enige overheid, brand, ongevallen in ons bedrijf, ziekte van onze medewerkers en schade ontstaan door afwezigheid van beloofde voorzieningen zoals leslokalen of technische storingen in deze faciliteiten.

10. ONTBINDING

Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of, naar zijn keus, nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle, aan de tot opzegging gerechtigde partij, verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het ressort Utrecht.

Geldermalsen: 20 januari 2018.

Stel je vraag via WhatsApp